ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชา โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี1 ว30285 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : งานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาผ่านระบบ DLIT
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,13:36  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Environmental Pollution
ชื่ออาจารย์ : นางพชรมน เวชกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,22:33  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณัฎฐา คงทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,14:33  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Environmental Pollution โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางพชรมน เวชกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:17  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถ ในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : งานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาผ่านระบบ DLIT
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,13:13  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..