ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล65
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,17:09  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการตั้ง คำถาม5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และ ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 ภาคเรียนที่ 2/64
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,16:11  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “สานสายใยรัก” โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง ปี การศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายจรูญ รักบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,16:58  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี
ชื่ออาจารย์ : นายเทวัน เงาะเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,15:15  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชา โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี1 ว30285 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านระบบ DLIT
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,13:36  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Environmental Pollution
ชื่ออาจารย์ : นางพชรมน เวชกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,22:33  อ่าน 858 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณัฎฐา คงทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,14:33  อ่าน 666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Environmental Pollution โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางพชรมน เวชกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:17  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถ ในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นายจักรี มูลกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านระบบ DLIT
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,13:13  อ่าน 929 ครั้ง
รายละเอียด..