ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ม.ค. 66 กิจกรรม Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา
ทุกกลุ่มบริหาร
30 ม.ค. 66 ครูประจำวิชาทุกระดับชั้นส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา
นักเรียน,ครูประจำวิชา
23 ม.ค. 66 ถึง 20 ก.พ. 66 นักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐% ติดต่อครูประจำ วิชาเพื่อดำเนินการนัดหมายและเรียนซ่อมเสริม
งานวัดผล, กลุ่มบริหาร วิชาการ
20 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
งานวัดผล, กลุ่มบริหาร วชก.
17 ม.ค. 66 ถึง 18 ม.ค. 66 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผล / ครูประจำวิชา
17 ม.ค. 66 ถึง 27 ม.ค. 66 สัปดาห์นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
กลุ่มบริหารวิชาการ,ครูผู้สอน
16 ม.ค. 66 กิจกรรมวันครู ปี ๒๕๖๖
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 ม.ค. 66 การนำเสนอผลงานการประเมินครูผู้ช่วยทั้งระบบ
ครูประจำวิชา , งานวัดผล
10 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 ครูประจำวิชากรอกข้อมูลคะแนนก่อนกลางภาคเรียนที่ ๒/๖๕
งาน SGS
03 ม.ค. 66 ถึง 09 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
ครูประจำวิชา,งานวัดผล
29 ธ.ค. 65 (ภาคกลางวัน) กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ของ นักเรียน นป.
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตามคำสั่ง
28 ธ.ค. 65 (ภาคกลางคืน) กิจกรรมวันครอบครัวของบุคลากร นป.
ทุกกลุ่มงาน ,ตามคำสั่ง
26 ธ.ค. 65 ถึง 28 ธ.ค. 65 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5
งานวัดผล, ครูประจำวิชา
13 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 ครูประจำวิชาส่งแบบรายงานเครื่องมือการสอบวัดผล กลางภาค ,ข้อสอบกลางภาคและตารางวิเคราะห์ข้อสอบ จำนวนรายวิชาละ 1 ชุด
ครูประจำวิชาส่งแบบรายงานเครื่องมือการสอบวัดผล กลางภาค ,ข้อสอบกลางภาคและตารางวิเคราะห์ข้อสอบ จำนวนรายวิชาละ 1 ชุด
กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
30 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน 0 ร มสและมผ ทั้งระบบ
28 พ.ย. 65 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่2
24 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่2
15 พ.ย. 65 ถึง 23 พ.ย. 65 ยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัวและรับชิ้นงาน(0 ร มผ) ครั้งที่2
14 พ.ย. 65 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่1
10 พ.ย. 65 ถึง 11 พ.ย. 65 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่1
31 ต.ค. 65 ถึง 09 พ.ย. 65 ยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัวและรับชิ้นงาน(0 ร มผ) ครั้งที่1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วิชาการ
27 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่2/65
กลุ่มงานวิชาการ
17 ต.ค. 65 ตรวจสอบผลการเรียน 1/65 ผ่านระบบ SGS
กลุ่มงานวิชาการ