กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิไลวรรณ คุ้มครอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสวัสดิ์ อาษา

นายณัฐฐ์ สนั่นธีระสวัสดิ์

นายประยุทธ ทักษิณ

นางสาวรัชพร เสวกทรัพย์

นางกฤติกา ผลชู
ครู คศ.3

นางสาวนุสรา อยู่เมือง

นายสำเริง ปานรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางพวงรัตน์ ซื่อตรง

นางสาวอนงค์นาฏ คงนิล

นางสุชาดา ทองขาว

นายกิตติพงษ์ โป้ซิ้ว