กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรูญ รักบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพูลศักดิ์ เดชเจริญ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวปารวิตา ฟุ้งเฟื่อง
หัวหน้างานบุคคล

นายเดชณรงค์ ประชานนท์
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นายกฤตวิทย์ ทองขาว
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางพิตะวัน พุฒศิริกุล
งานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวรุจิรา สามเมือง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์
งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์
งาน To be Number One

นางขวัญนภา ตรีกุล
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวโสรรัศม์ สำราญ
งานโรงเรียนคุณธรรม

นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
งานโรงเรียนสุจริต

นายสวัสดิ์ อาษา
งานวินัยจราจร และความปลอดภัย

นางสาวศุภรดา เพ็งรัตน์
งานโรงเรียนวิถีพุทธ

นางพวงรัตน์ ซื่อตรง
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาววิภาวรรณ แดงขาว
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวมุกรวี สุวรรณชาตรี
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอาริยา ทองขยัน
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวนาตยา ศรีอ่อนนวล
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรี ตรีเลิศ ผอมเซ่ง
เลขานุการงานวินัยจราจรและความปลอดภัย

นางสาวอนงค์นาฏ คงนิล
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล