กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณัฎฐา คงทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญศรี ตุ้งแก้ว

นางนิตยา ผกามาศ

นางการิกานต์ ลิ่มบุตร

นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม

นางพชรมน เวชกุล

นางกฤษณา สุวรรณโชติ

นางสาวรัตติกาล ทองเกียรติ

นางสาวสุภิชา ฤทธิวงศ์

นางสาวจันทร์ทิพย์ สุทิน

นางสาวมุกรวี สุวรรณชาตรี

นางสาวชยาพร ฤทธิวงศ์

นางสาววิภาวรรณ แดงขาว

นางสาวอามีซา แวอาซา

นางสาวนัจมีย์ ปะลาวัน