กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวเบญจรัตน์ เขตตะเคียน

นางสุวดี เอ่งฉ้วน

ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ พงษ์ทองเมือง

นางสาวสุนารี บุญเดช