กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรี เอ่งฉ้วน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเริง ชนะสงคราม

นายอภิชาต เชียรวิชัย

นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ

นางพิตะวัน พุฒศิริกุล

นายเดชณรงค์ ประชานนท์

นางอรพรรรณ ชูสวน

นางสาวปัทมา แก้วสง

นางสาวธรวิรินทร์ จิตรสิงห์

นางสาวกนกวรรณ มณีฉาย

นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์

นางสาวจุไลลักษณ์ สมันกิจ

นางสาวซาฟีย๊า กูลจิ