กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญวรัตม์ บัวทอง
หัวหน้างบประมาณ/งานแผนงาน

นางสาวอนุสรา อยู่เมือง
งานบริหารการเงิน/บัญชี

นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว
งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาววันดี เปลี่ยวปลอด
งานธุรการโรงเรียน

นางสาวซาฟีย๊ะ กุลจิ
งานด้านพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวชนัญดา เห็มมัน
งานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจันทร์ทิพย์ สุทิน
ผู้ช่วยงานแผนงาน

นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวโสรรัศมิ์ สำราญ
ผู้ช่วยงานแผนงาน

นางสาวโชติมา ผกามาศ
ผู้ช่วยงานด้านพัสดุและสินทรัพย์

นางสุชาดา ทองขาว
ผู้ช่วยงานบริหารการเงิน/บัญชี

นางสาวเกณิกา โป้ซิ้ว
เลขานุการงานธุรการโรงเรียน

นางสาวนรีพร สังข์ทอง
ผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย
เลขานุการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ