กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเทวัน เงาะเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิชาต เชียรวิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ/งานรับนักเรียน/งานการพัฒนาการใช้สื่อฯ

นางอรพรรณ ชูสวน
งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ/งานทะเบียนและระบบโปรแกรมฐานข้อมูลนักเรียน

นางนิตยา ผกามาศ
งานหลักสูตรและการสอน

นางกาญจนา อินทร์แก้ว
งานวัดผล ประเมินผล/งานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นางวิไลวรรณ คุ้มครอง
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุพรรณี บุญทอง
งานการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางเพ็ญศรี ตุ้งแก้ว
งานนิเทศการศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์ เขตตะเคียน
งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง
งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายสมชิต บรรทิต
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวขนิษฐา กรกำแหง
งานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

นางกฤษณา สุวรรณโชติ
งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/กิจกรรมชุมนุม

นายจักรี มูลกุล
งานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาผ่านระบบ DLIT

นางการิกานต์ ลิ่มบุตร
งานโครงการห้องเรียน EIS

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ
งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล/งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นางสาวกัญญารัตน์ เลียงผา
งานการวัดและประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET)

นายสุวโรจน์ สุดจิตร
งานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ
งานแบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์
ผู้ช่วยงานวัดผล ประเมินผล

นางสาวจุไลลักษณ์ สมันกิจ
ผู้ช่วยงานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นางสาวธัชพรรณ มากชูชิต
งานGPA

นางสาวปัญญาพร เอ่งฉ้วน
งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ