กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโชตินา พฤกษสุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม

นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว

นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล

นางวาสนา เลาะยี

นางสาวขนิษฐา กรกำแหง

นางสาวนงเยาว์ รัตนบุรี

นายพิพัฒน์ เจริญสุข

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ

นางสาวประไพภรณ์ สรวงชัยภูมิ

นางสาวปิยพัทธ์ เปียกบุตร

นายศุภชัย ทองนอก

ว่าที่ร้อยตรี ตรีเลิศ ผอมเซ่ง