กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์ เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโชตินา พฤกษสุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักษ์ธรรม

นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว

นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล

นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล

นางวาสนา เลาะยี

นางสาวเจตินาร์ สายนุ้ย

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ

นางสาวนงเยาว์ รัตนบุรี

นางสาวขนิษฐา กรกำแหง

นางสาวประไพภรณ์ สรวงชัยภูมิ

นายศุภชัย ทองนอก

ว่าที่ร้อยตรี ตรีเลิศ ผอมเซ่ง